Here are few photos to enjoy.

IMG_0113

Ortofon A95 on the Kronos Pro

Kronos Pro

Kronos Pro